REZÈVE SÈVIS MWEN POU YON KONFERANS

Èske ou swete mwen fè yon entèvansyon nan pwochen konferans, retrèt, atelye fòmasyon oubyen nenpòt lòt evenman? Mwen anime kèk seminè ak atelye fòmasyon sou sijè, tankou :

  • Zouti kolaboratif pou bon jesyon estrikti asosiyatif yo

  • Make prezans nou sou rezosyal yo

  • Lanse yon asosiyasyon avèk siksè
  • Redaksyon ak jesyon pwojè kominotè
  • Planifikasyon efikas evenman ki gen gwo enpak sosyal ak kominotè
  • Anime yon reyinyon efikasman

  • Mete sou pye yon pwogram finansman patisipatif

  • Kijan ou kapab devlope premye pwogram don planifye

  • Angajman sitwayèn pou yon sosyte jis ak ekitab 

  • Pwojè enpak, ki estati ak modèl mwen dwe chwazi?

Mwen pran swen adapte chak seminè fòmasyon ak piblik/ patisipan evenman ou ap òganize a an fonksyon de enfòmasyon ke ou ban mwen. Enfòmasyon tankou nivo eksperyans, misyon ak objektif piblik la a.. Mwen kapab travay avèk òganizatè evenman an pou mwen kreye yon seminè pèsonalize avèk lòt sijè ki pa nan lis pi wo a.

Pran enfòmasyon sou disponibilite m

13 + 8 =