PWOPOZE YON MOUN ANTANKE ENVITE PÒDKAS LA A

Si ou entèrese oubyen ou konnen yon moun ou ta renmen mwen envite yon moun pou nou trete yon sijè nan pòdkas la a, silvouplè pataje enfòmasyon yo ak mwen.  Mwen ap chèche envite ki:

  • Genyen yon istwa enteresan pou li pataje konsènan difikilte li te kontre nan asosiyasyon li an, antrepriz sosyal li a, epi
  • Gen konsèy pratik ki kapab ede lòt lidè kominotè oubyen antreprenè sosyal yo sou yon sijè byen espesifik.

Remak : pwogram nan ranpli plizyè mwa alavans, sa kapab rive ke nou pa resevwa envite a tou suit ou fini ranpli fòmilè a! Mèsi pou konpreyansyon w ak pasyans ou.

POZE YON KESYON ANONIM

Èske ou genyen yon pwoblèm ke ou rankontre nan asosiyasyon ou an ke ou pa konnen kijan pou ou jere l? Ou swete mande m yon konsèy san ou pa fòseman swete idantifye w? Anrejistre yon mesaj anonim pou mwen kapab reponn ou nan pwochen epizòd la a !

(Remak : Mesaj vokal ou a pa dwe dire plis ke 90 segond. Nan sans sa a ou kapab ekri tèks mesaj la avan ou anrejistre li yon fason pou ou pa depase dire 90 segond lan. Eseye limite tèks mesaj ou yon fason pou li padepase 100 mo.