Fè yon travay ki fè sans pou ou epi ki itil kominote w !

Kiyès mwen ye?

Aprè plizyè ane, plizyè tantativ ak tatonman pou mwen jwenn plas mwen nan ekosistèm antreprenarya ayisyen an antanke kotch, fòmatè, konferansye, wèb dizaynè, antreprenè sosyal, mwen deside envesti yon bon pati nan tanm ak enèji mwen nan akonpayman sila yo ki vle pran menm chimen ak mwen: mete sou pye yon pwojè antrepriz sosyal, asosiyatif oubyen koperatif ki kapab genyen gwo enpak sosyal epi ede yo mennen yon vi ekilibre.

Se pou sa a, mwen itilize yon apwòch olistik ak global ki pran an konsiderasyon moun ou ye a ak pwojè ou genyen pou w lanse a.

Sèvis mwen yo

Mwen kontan akonpanye ògnazisayon ki pa gen objektif fè lajan yo, antrepriz sosyal yo ak tout lòt fòm estrikti ki vize rezoud pwoblèm sosyal yo. Men kèk nan divès fason mwen kapab ede w nan pwojè antrepriz sosyal ou a :

Pòdkas

Nan emisyon an, w ap jwenn echanj ak pwofesyonèl ki ap travay nan sektè ekonomi soysla solidè a, konsiltan eksperimante ki bay konsèy pratik pou ede ou vanse ak pwojè sosyal kominotè ou an. Chak epizòd abòde sijè sou maketing, finans, devlopman, administrasyon antrepriz sosyal solidè yo. Aprann plis sou pòdkas la a…

Fòmasyon

Mwen reyalize yon ansanm fòmasyon, gid, kaye egzèsis ak lòt resous trè pratik ki pou ede w jere pwojè antrepriz sosyal ou a. Konsa w ap kapab devlope bon jan estrateji epi fè bon jan planifikasyon pou ou kapab lanse oubyen pèmèt ke antrepriz sosyal, asosiyasyon, koperativ ou a grandi. Aprann plis toujou…

Atelye ak konferans

Si ou bezwen yon moun ki pou pale nan pwochen evenman w ap reyalize a, dirije yon fòmasyon pou konsèy administrasyon ou an oubyen òganize yon atelye pou manb ou yo, mwen ap kontan kolabore avèk ou. Mwen pale souvan sijè ki lye ak administrasyon asosiyasyon, levedfon, maketing, teknoloji, devlopman dirab… Aprann plis toujou…

Kominote

Yon klèb kote travayè otonòm, antreprenè sosyal ak tout lòt moun ki entèrese ak ekonomi sosyal ak solidè kapab rete konekte, pataje, aprann ansanm epi rete enfòme sou tout opòtinite ki genyen nan sektè a. Aprann plis toujou…

7 KADO SAN PRI POU EDE W

5 Fòmasyon:
1️⃣ Mwen se yon aktè chanjman
2️⃣ 5 jou pou ou aprann pran swen tèt ou
3️⃣ Jwenn yon ide fòmasyon rantab
4️⃣ Reyalize modèl biznis ou nan 10 jou
5️⃣ Baz pou ou vini yon travayè otonòm

Kaye egzèsis:
1️⃣ Jwenn yon ide biznis rantab kadre ak pasyon w
2️⃣ Jwenn yon bon non pou antrepriz ou

Pou ou benefisye de resous enpòtan sa yo, jis rejwenn nou sou gwoup WhatsApp la a:

Konsèy ak enspirasyon

Jwenn enspirasyon ki pou ede w nan lansman ak reyisit pwojè sosyal ou an.