KI MEYÈ FASON OU KAPAB KONTAKTE M?

Mwen pa ka tann pou mwen jwenn nouvèl ou! Men kèk fason ou kapab kontakte m :

  1. Pwopoze yon envite pou pòdkas la a
  2. Planifye yon seyans travay avèk mwen
  3. Envite mwen kòm konferansye
  4. Jwenn konsèy ak resous  ki pou ede ou lanse oubyen fè asosiyasyon ou an grandi pi plis toujou. w ap jwenn konsèy, rekòmandasyon, etid ka ki pou enspire w avanse.

OU BEZWEN YON LÒT BAGAY ?

Si ou genyen yon lòt kesyon oubyen yon kòmantè, silvouplè itilize fòmilè ki pi ba a. Mwen ap reponn ou nan yon delè ki pa twò long!

Sijè

7 + 8 =